ခရီး - AHF Myanmar

ခရီး

ခုခံအားကျဆင်းမူ ကူးစက်ရောဂါ Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) ဆိုသည်မှာ Human Immunodeficiency Virus (HIV) ခေါ် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတစ်မျိုးကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိ ရောဂါကို ခုခံတိုက်ဖျက်သည့် စနစ်၏ လုပ်ငန်းထမ်းဆောင်မှုများ ကျဆင်းကာ အခြားသော ကူးစက်ရောဂါများ၊ ကင်ဆင်ရောဂါများ ပိုမိုဆင့်ပွားဖြစ်ပွား တက်သည့် ကူးစက်ရောဂါ တစ်မျိုး ဖြစ်သည်။