ပထမဦးဆုံး လှုပ်ရှားမှု - AHF Myanmar

ပထမဦးဆုံး လှုပ်ရှားမှု

ခုခံအားကျဆင်းမူ ကူးစက်ရောဂါ Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) ဆိုသည်မှာ Human Immunodeficiency Virus (HIV)