လှုပ်ရှားမှု (၁) - AHF Myanmar

လှုပ်ရှားမှု (၁)

ခုခံအားကျဆင်းမူ ကူးစက်ရောဂါ Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) ဆိုသည်မှာ Human Immunodeficiency Virus (HIV) ခေါ် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတစ်မျိုးကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိ ရောဂါကို ခုခံတိုက်ဖျက်သည့် စနစ်၏ လုပ်ငန်းထမ်းဆောင်မှုများ ကျဆင်းကာ အခြားသော ကူးစက်ရောဂါများ၊ ကင်ဆင်ရောဂါများ ပိုမိုဆင့်ပွားဖြစ်ပွား တက်သည့် ကူးစက်ရောဂါ တစ်မျိုး ဖြစ်သည်။