နိုင်ငံတကာ HIV - AHF Myanmar

နိုင်ငံတကာ HIV

တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် HIV ရောဂါပိုးရှိသူပေါင်းတွင် ၂၀၀၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအထိ ၄၂ သန်းခန့်သည် လောလောဆယ်၌ အသက်ရှင်လျက်ရှိပြီး လူပေါင်း ၂၁ သန်းခန့်သည် ခုခံအားကျဆင်းမူ ကူးစက်ရောဂါ AIDS ကြောင့် သေဆုံးခဲ့ရပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်အတွင်း ရောဂါအသစ် ထပ်မံ ကူးစက်ခံရသူပေါင်းမှာ ငါးသန်းခန့်ရှိပြီး AIDS ရောဂါကြောင့်သေဆုံးသူပေါင်းမှာ ၃ ဒသမ ၁ သန်းခန့် ရှိပါသည်။ ထိုအထဲတွင် အမျိုးသမီး ၁ ဒသမ ၁ သန်းခန့်နှင့် ကလေး ၅၁၀, ၀၀၀ ဦးပါဝင်ပါသည်။