သွေးတွင် HIVပိုးစစ်ဆေးမှု၏ တိကျသေချာမှု – AHF Myanmar

သွေးတွင် HIVပိုးစစ်ဆေးမှု၏ တိကျသေချာမှု

တိကျသေချာမှု
– ၉၉ ဒသမ ၉ ရာခိုင်နှုန်း။