ကွန်ဒုံးအမျိုးအစား - AHF Myanmar

ကွန်ဒုံးအမျိုးအစား

၁။ ရော်ဘာ
၂။ ပလတ်စတစ်
၃။ တိရစ္ဆာန်တစ်သျှူး