တာမခံ ေဆးရံု

နန္းမန္ေဆးရံု

မိုးေမာက္ ၿမိဳ႕နယ္ ေဆးရံု

လံုးခင္ ေဆးရံု

မန္စီ ၿမိဳ႕နယ္ ေဆးရံု

ခ်ီေဗြၿမိဳ႕နယ္ ေဆးရံု

နမ္းတီဘူတာ ေဆးရံု

၀ိုင္းေမာ္ ေဆးရံု

ဗန္းေမာ္ AIDS/STD အဖြဲ႕

ျမစ္ႀကီးနား AIDS/STD အဖြဲ႕