ေဘာ္လခဲ ၿမိဳ႕နယ္ ေဆးရံု

လြိဳင္ေကာ္ AIDS/STD အဖြဲ႕

လြိဳင္ေကာ္ GH