သံေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္ ေဆးရံု

လႈိင္းဘြဲ႕ ၿမိဳ႕နယ္ ေဆးရံု

ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္ ေဆးရံု

ဖာပြန္ ၿမိဳ႕နယ္ ေဆးရံု

ေကာ႕ကရိတ္ ၿမိဳ႕နယ္ ေဆးရံု

ဘားအံ AIDS/STD အဖြဲ႕

ဘားအံ GH

ျမ၀တီ DH