ခန္ျပ UHC

ဆင္ျဖဴကၽြန္း ေဆးရံု

ပခုကၠဴ ၿမိဳ႕နယ္ က်န္းမာေရးဌာန

မေကြးၿမိဳ႕နယ္ က်န္းမာေရးဌာန

နတ္ေမာက္ ေဆးရံု

မင္းလွ ေဆးရံု

ေရနံေခ်ာင္း ေဆးရံု

ေတာင္တြင္းႀကီးေဆးရံု

ပြင့္ျဖဴ ေဆးရံု

ေအာင္လန္ ေဆးရံု