သပိတ္က်င္း ၿမိဳ႕နယ္ ေဆးရံု

တံတားဦး ၿမိဳ႕နယ္ ေဆးရံု

စစ္ကိုင္း ၿမိဳ႕နယ္ ေဆးရံု

မလိႈင္ ၿမိဳ႕နယ္ ေဆးရံု

ေမတၱာ ၿမိဳ႕နယ္ ေဆးရံု

၀က္၀ံ ဘူတာ ေဆးရံု

ထံုးဘို ေဆးကုမႈေဆးရံု

၀မ္းတြင္း ေဆးရံု

ႏြားထိုးႀကီး ေဆးရံု

ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ေဆးရံု