ရေးDH

မုဒံု ေဆးရံု

ေခ်ာင္းဆံု ေဆးရံု

သံျဖဴဇရပ္ ေဆးရံု

ေမာ္လၿမိဳင္ AIDS/STD အဖြဲ႕

သထံု DH

ေမာ္လၿမိဳင္ GH