ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ က်န္းမာေရးဌာန

ေတာင္ဥကၠလာပ AIDS/STD အဖြဲ႕

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ က်န္းမာေရးဌာန

သာေကတ AIDS/STD အဖြဲ႕

ပုလဲ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ ေဆးရံု

အင္းစိန္ UHF

ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ ေဆးရံု

ေကာ္မႈး ၿမိဳ႕နယ္ ေဆးရံု

စိတ္ႀကီးခေနာင္တို ၿမိဳ႕နယ္ေဆးရံု

ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ က်န္းမာေရးဌာန