ျပည္ UHF

ေက်ာက္ႀကီးေဆးရံု

ထန္းတပင္ေဆးရံု

ေ၀ါေဆးရံု

ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ေဆးရံု

ပန္းေတာင္းေဆးရံု

ေက်ာက္တံခါးေဆးရံု

လက္ပံတန္းေဆးရံု

အုတ္တြင္းေဆးရံု

ေပါင္းတည္ေဆးရံု