ေညာင္ေလးပင္ေဆးရံု

ေရႊက်င္ ၿမိဳ႕နယ္ ေဆးရံု

ေတာင္ငူ AIDS/STD အဖြဲ႕

ျဖဴး ၿမိဳ႕နယ္ ေဆးရံု

ပဲခူး AIDS/STD အဖြဲ႕

ျပည္ AIDS/STD အဖြဲ႕

သာယာ၀တီ DH

ေတာင္ငူ GH

ပဲခူး GH

ျပည္ GH